Retten i Rønne

Anklagemyndigheden mod T


Anklageskrift var modtaget i retten den 14. maj 2002.

T var tiltalt for overtrædelse af lov om jagt og vildtforvaltning § 54, stk. 1, nr. 1, jfr. § 3, stk. 1, ved i tiden fra december 2001 til 22. marts 2002 kl. 20.15 på sin ejendom, at have drevet jagt og skudt ikke under 1 fjeldvåge, 7 almindelige musvåger og 7 spurvehøge, uagtet der ikke må drives jagt på disse fugle, idet der ikke er fastsat jagttid for rovfugle i Danmark.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden havde endvidere i medfør af jagtlovens § 55, stk.1 nedlagt påstand om, at tiltalte frakendtes retten til at have jagttegn i et af retten fastsat tidsrum.

Tiltalte erkendte sig skyldig, og anførte at have været i en vildfarelse for så vidt angår forståelsen af jagtlovgivningens regler om regulering af skadevoldende vildt.

Der blev under sagen afgivet forklaring af tiltalte til retsbogen.

Da tiltalte havde erkendt sig skyldig, og da tilståelsen støttedes af de oplysninger, der i øvrigt forelå, fandt retten det bevist, at tiltalte var skyldig, idet retten samtidig efter tiltaltes forklaring lagde til grund, at tiltalte, der havde jagttegn, ikke havde opnået, endsige søgt tilladelse til at regulere rovfuglevildtet på og ved sin ejendom. Herefter og da der ikke var fastsat jagttid for de pågældende rovfugle, fandtes tiltalte skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsattes til en bøde på 10.000,- kr., jfr. lov om jagt og vildtforvaltning § 54, stk. 1, nr. 1, jfr. § 3, stk. 1. Retten tog ved bødens fastsættelse udgangspunkt i de ved rigsadvokatens meddelelse nr. 1/1981 fastsatte vejledende bødetakster for jagtlovsovertrædelser og lagde herved tillige vægt på, at tiltaltes nedlægning af den betydelige mængde fredede rovfugle havde haft et systematisk præg. Retten tog dog samtidig hensyn til, at miljøministeriets vildtforvaltningskontor til sagen havde oplyst, at ingen af de nedlagte fuglearter var specielt truede, ligesom retten, efter den stedfundne bevisførelse, måtte lægge til grund, at tiltalte ikke tidligere havde overtrådt jagtlovgivningen. Herudover tog retten ved bødens fastsættelse hensyn til, at tiltalte var førtidspensionist.

Forvandlingsstraffen fastsattes til fængsel i 10 dage.

Uanset tiltalte havde skudt en større mængde fredede fugle, måtte retten efter den stedfundne bevisførelse lægge til grund, at tiltalte ikke forud for 2002 havde overtrådt jagtlovgivningen. Under disse omstændigheder fandt retten ikke, at der var tilstrækkelig grund til at antage, at tiltalte ikke fremover ville udøve jagt på forsvarlig måde. Retten fandt således ikke betingelserne opfyldte for frakendelse af retten til at have eller erhverve jagttegn, jfr. jagt og vildtforvaltningslovens § 55, stk. 1.

Retten bestemte tillige, at tiltalte skulle betale sagens omkostninger. 

 

   

Mange vil nok anse dommen for mild og undre sig over, at retten ikke fulgte anklagemyndighedens påstand. Retten mente, at betingelserne for frakendelse af retten til at have eller erhverve jagttegn ikke er opfyldte.