Relevante bestemmelser i  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2724 af 30. november 2000 om ændring af 

Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed ( 1 ), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/1999 ( 2 ), særlig artikel 19, stk. 3, og ud fra følgende betragtninger:

(1) På den 11. konference mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, afholdt i Gigiri (Kenya) fra den 10. til den 20. april 2000, blev der foretaget ændringer i konventionens liste I og II.

(2) Der blev endvidere foretaget en ændring i konventionens liste III.

(3) …..

(4) Bilag A, B, C og D til forordning (EF) nr. 338/97 bør

ændres i overensstemmelse med disse ændringer, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 338/97.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i

overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2000.

På Kommissionens vegne

Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen

Dyre- og plantearterne er opført på tre lister: liste I (de stærkt truede arter) samt liste II og liste III (de truede arter). Indenfor EU har man valgt at ændre lidt på opdelingen af listerne, og derfor bruger man her fire lister: bilag A, B, C og D, hvor bilag A-C i store træk svarer til konventionens liste I-III. EU har dog indført en strengere beskyttelse af bestemte dyr og planter, bl.a. således at nogle af de arter, som er på liste II i konventionen er på bilag A i EU. Nogle dyre- og plantearter fra visse lande er desuden omfattet af et EU importforbud.

 

FALCONIFORMES Bilag A
Accipitridae   Accipiter brevipes (II) balkanhøg

Accipiter gentilis (II) duehøg

Accipiter nisus (II) spurvehøg

Aegypius monachus (II) munkegrib

Aquila adalberti (I) =379 spansk kejserørn

Aquila chrysaetos (II) kongeørn

Aquila clanga (II) stor skrigeørn

Aquila heliaca (I) kejserørn

Aquila pomarina (II) lille skrigeørn

Buteo buteo (II) musvåge

Buteo lagopus (II) fjeldvåge

Buteo rufinus (II) ørnevåge

Chondrohierax uncinatus

wilsonii (I) =380 art af glente

Circaetus gallicus (II) slangeørn

Circus aeruginosus (II) rørhøg

Circus cyaneus (II) blå kærhøg

Circus macrourus (II) steppehøg

Circus pygargus (II) hedehøg

Elanus caeruleus (II) blå glente

Eutriorchis astur (II) Madagascar-slangeørn

Gypaetus barbatus (II) lammegrib

Gyps fulvus (II) gåsegrib

Haliaeetus spp. (I/II) ×708 havørne

Harpia harpyja (I) harpy

Hieraaetus fasciatus (II) høgeørn

Hieraaetus pennatus (II) dværgørn

Leucopternis occidentalis (II) art af rovfugl

Milvus migrans (II) sort glente

Milvus milvus (II) rød glente

Neophron percnopterus (II) ådselsgrib

Pernis apivorus (II) hvepsevåge

Pithecophaga jefferyi (I) fillipinsk abeørn

 

Falconidae

Falco araea (I) Seycheller-tårnfalk

Falco biarmicus (II) lannerfalk

Falco cherrug (II) slagfalk eller sakerfalk

Falco columbarius (II) dværgfalk

Falco eleonorae (II) eleonorafalk

Falco jugger (I) laggerfalk

Falco naumanni (II) lille tårnfalk

Falco newtoni** (I) +214 Newtons tårnfalk

Falco pelegrinoides (I) =381 berberfalk

Falco peregrinus (I) vandrefalk

Falco punctatus (I) Mauritius-tårnfalk

Falco rusticolus (I) jagtfalk

Falco subbuteo (II) lærkefalk

Falco tinnunculus (II) tårnfalk

Falco vespertinus (II) aftenfalk