Relevante bestemmelser i

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

Artikel 7

Undtagelsesbestemmelser

1. Enheder, der er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret

a) Bortset fra tilfælde, hvor bestemmelserne i artikel 8 finder anvendelse, skal enheder af arter opført i bilag A, som er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne for enheder af de i bilag B opførte arter.

Artikel 8

Bestemmelser vedrørende kontrol af handel

1. Køb, tilbud om køb, anskaffelse i kommercielt øjemed, udstilling i kommercielt øjemed, anvendelse med kommerciel gevinst for øje og salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller transport med henblik på salg af enheder af de i bilag A opførte arter er forbudt.

3. Der kan under iagttagelse af bestemmelserne i anden fællesskabs-lovgivning om beskyttelse af vilde dyr og planter gives dispensation fra de i stk. 1 omhandlede forbud ved, at styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig, i hvert enkelt tilfælde udsteder et certifikat herom, hvis

d) enhederne af en dyreart er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformerede enheder af en planteart eller er dele eller produkter af sådanne enheder, eller

f) enhederne er bestemt til avls- eller opformeringsformål, som vil fremme bevarelsen af de pågældende arter, eller …..

Artikel 9

Transport af levende enheder

1. En transport i Fællesskabet af en levende enhed af en i bilag A opført art til eller fra det opholdssted, der er anført i importtilladelsen eller i eventuelle certifikater udstedt i overensstemmelse med denne forordning, skal forudgodkendes af et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor enheden befinder sig. I andre tilfælde skal den ansvarlige for transporten af enheden i givet fald kunne dokumentere enhedens lovlige oprindelse.

3. Der kræves dog ikke en sådan godkendelse, hvis et levende dyr skal transporteres med henblik på hastende dyrlægebehandling og direkte returneres til dets godkendte opholdssted.

Artikel 21

1. Forordning (EØF) nr. 3626/82 ophæves.

2. Indtil foranstaltningerne i artikel 19, stk. 1 og 2, er vedtaget, kan medlemsstaterne opretholde eller fortsat anvende de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til forordning (EØF) nr. 3626/82 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 3418/83 af 28. november 1983 om bestemmelser for ensartet udstedelse og anvendelse af dokumenter, nødvendiggjort af gennemførelsen i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede dyr og planter ( 1 ).

Artikel 22

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den anvendes fra den 1. juni 1997. Dog anvendes artikel 12, 13, 14, stk. 3, 16, 17, 18, 19 og 21, stk. 3, fra ikrafttrædelsesdatoen. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.