Relevante bestemmelser i

Washingtonkonventionen

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES)

Dyre- og plantearterne er opført på tre lister: liste I (de stærkt truede arter) samt liste II og liste III (de truede arter). Indenfor EU har man valgt at ændre lidt på opdelingen af listerne, og derfor bruger man her fire lister: bilag A, B, C og D, hvor bilag A-C i store træk svarer til konventionens liste I-III. EU har dog indført en strengere beskyttelse af bestemte dyr og planter, bl.a. således at nogle af de arter, som er på liste II i konventionen er på bilag A i EU. Nogle dyre- og plantearter fra visse lande er desuden omfattet af et EU importforbud.

 

Artikel II

Grundlæggende principper

1. Liste I skal omfatte alle udryddelsestruede arter, som er eller kan blive påvirket af handel. Handel med enheder af disse arter må underkastes særlig strenge forholdsregler for, at deres overlevelse ikke skal blive yderligere truet, og må kun tillades i ekstraordinære tilfælde.

2. Liste II skal omfatte:

a) alle arter, som, om end de ikke nødvendigvis i øjeblikket er truet af udryddelse, kan blive det, medmindre handel med enheder af sådanne arter underkastes strenge forholdsregler for at undgå, at de udnyttes på en måde, der er uforenelig med deres overlevelse, og

b) andre arter, som må underkastes regulering, for at handel med enheder af visse arter, som er omhandlet i dette stykke, litra a), kan bringes under effektiv kontrol.

3. Liste III skal omfatte alle arter, som af en medlemsstat angives at være underkastet regulering inden for dens jurisdiktion for at undgå eller begrænse udnyttelse, og som angiver at have behov for medvirken fra andre medlemsstater ved kontrol med handel

4. Medlemsstater må ikke tillade handel med enheder af arter omfattet af liste I, II og III undtagen i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention.

Artikel VII

Undtagelser og andre særlige regler ved handel

4. Enheder af dyrearter omfattet af liste I opdrættet i fangenskab med handel for øje, eller af plantearter omfattet af liste I, kunstigt opformeret med handel for øje, skal behandles efter de for enheder af arter omfattet af liste II gældende regler.

Artikel XIV

Virkningerne for national lovgivning og internationale konventioner

1. Bestemmelserne i denne konvention skal ikke på nogen måde påvirke medlemsstaternes ret til at gennemføre:

a) strengere nationale forholdsregler vedrørende betingelserne for handel med, bisiddelse, tilegnelse eller transport af enheder af arter, omfattet af liste I, II eller III, eller totalt forbud herimod eller

b) nationale forholdsregler, som begrænser eller forbyder handel med, besiddelse, tilegnelse eller transport af arter, som ikke er opført i liste I, II eller III.

Udfærdiget i Washington den tredje marts nitten hundrede og treoghalvfjerds