Relevante bestemmelser i

Lov om jagt og vildtforvaltning
Lov nr. 269 af 6. maj 1993. Senest ændret ved lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf ved

1.   at beskytte vildtet, særlig i yngletiden,

2.   at sikre kvantiteten og kvaliteten af vildtets levesteder gennem oprettelse af vildtreservater og ved på anden måde at etablere, retablere og beskytte vildtets levesteder 

3.   at regulere jagten således, at den sker efter økologiske og etiske principper og under varetagelse af hensynet til beskyttelse af vildtet, især af sjældne og truede arter.

Stk. 2.  Ved lovens administration skal hensynet til befolkningens rekreative behov afvejes over for hensynet til beskyttelse af vildtet.

§ 2.  Lovens regler om vildt gælder for pattedyr og fugle, herunder trækfugle, som er naturligt forekommende i den danske natur. Reglerne gælder også for pattedyr og fugle, som er udsat eller er undsluppet menneskelig varetægt, og som har etableret vildtlevende, reproducerede bestande i naturen, medmindre de traditionelt betragtes som husdyr.

Stk. 2.  Lovens regler om jagt gælder for alle handlinger, der med egnet middel har til formål at efterstræbe vildt, uanset om der i forbindelse med jagten fanges eller nedlægges vildt.

.

Kapitel 2

Generelle vildtforvaltningsbestemmelser

§ 3. Jagt må kun drives på vildt, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid, der er fastsat for arten.

§ 4. Jagt må kun finde sted i tiden fra solopgang til solnedgang.

§ 6.  ........

Stk. 4.Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at kun personer eller virksomheder, der af ministeren har fået autorisation hertil, må behandle og pleje tilskadekommet vildt. Der kan tillige fastsættes regler om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.

 

Kapitel 4

Jagtrettens udøvelse

§ 22.  Ingen må jage på en måde, der

1) udsætter vildtet for unødige lidelser, .........

§ 23.  Nedlæggelse eller ombringelse af vildt må kun finde sted med skydevåben.

Stk. 2.  Rovfugle og ugler må ikke anvendes til jagt.

Stk. 3.  Jagt må ikke finde sted ved anvendelse af levende lokkedyr.

 

Kapitel 8

Administration

§ 47.  Miljøministeren påser, at loven og de regler, der udstedes i medfør af loven overholdes.

Stk. 2. Miljøministeren påser, at forbud og påbud efter loven efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes.

Stk. 3. Miljøministeren skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

§ 49.  Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 50.  Miljøministeren eller personer, der af ministeren er bemyndiget hertil, har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i denne lov eller i regler udstedt efter loven. Der skal så vidt muligt ske forudgående meddelelse til ejeren eller brugeren.

§ 52.  Regeringen kan indgå overenskomster med fremmede stater om fælles foranstaltninger til opfyldelse af lovens formål.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler til opfyldelse af internationale overenskomster, der indgås i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov.

Kapitel 9

Straf m.v.

§ 54.  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1.  overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, ... § 22, §23 stk. 1-3, ....

7.  tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse efter loven eller efter regler udstedt i medfør af loven eller

8.  undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er udstedt efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

Stk. 2.  Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1.  voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1 eller fremkaldt fare derfor eller

2.  opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3.  I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forordninger omfattet af § 52, stk. 3. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år under de omstændigheder, der er nævnt i stk. 2

Stk. 6.  Jagt som udøves i strid med loven eller regler udstedt i medfør af loven, straffes, selv om der ikke ved jagten er fældet eller fanget noget vildt.

 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 58.  Loven træder i kraft den 1. april 1994.