Relevante bestemmelser i

Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 216 af  21. marts 1994

Kapitel 1

Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for hold af fugle i fangenskab, når fugleholdet omfatter                                                                        

1) 1 eller flere rovfugle eller ugler,

........

§ 2. En fugl anses som opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, når såvel fuglen som begge forældrefugle er æglagt og opvokset i fangenskab.

 

Kapitel 2

Rovfugle og ugler

§ 3. Rovfugle og ugler af de arter, som er nævnt i bilag 1, må ikke holdes i fangenskab.

§ 4. Rovfugle og ugler af arter, som ikke er nævnt i bilag 1, må kun holdes i fangenskab efter tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2.  Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab og er lovligt erhvervet efter de regler, der er nævnt i § 5.

Stk. 3.  Ved tilladelse efter stk. 1 skal der stilles vilkår, herunder om

1)   at samtlige rovfugle og ugler skal være mærkede,

2)   at der udtages blodprøve af samtlige rovfugle  og ugler, og

3)   at Skov- Naturstyrelsen til enhver tid mod forevisning af legitimation uanmeldt har adgang til ejendommen med henblik på kontrol af at vilkårene er opfyldt.

Stk. 4.  Mærkningen sker med microchips, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 5.  Skov- og Naturstyrelsen bestemmer, hvorledes blodprøver skal udtages, og hvordan de skal opbevares.

..........

§ 5.  Import, eksport og handel m.v. med rovfugle og ugler er omfattet af Rådsforordning (EØF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter og den hertil knyttede kommissionsforordning samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 13 af 25. januar 1984 om anvendelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washingtonkonventionen).

 

Kapitel 4

Dispensation

§ 7.  Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglen i § 3. Medmindre der er tale om zoologiske haver, der modtager statstilskud eller er offentligt ejede, forudsætter det, at styrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generationer.

Stk. 2.  Ved dispensation efter stk. 1 finder reglerne i § 4, stk. 3-6, tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 5

Administration

§ 8.  Anmeldelse efter § 6 og § 15 og ansøgning om tilladelse eller dispensation efter § 4, § 7 og § 14 skal indgives på et særligt skema, der fås hos Skov- og Naturstyrelsen.

§ 9.  Skov- og Naturstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde de tilladelser og dispensationer, der er meddelt efter § 4, § 7 og § 14, såfremt vilkårene overtrædes, eller betingelserne ikke længere er opfyldt.

§ 10.  Skov- og Naturstyrelsen bestemmer, hvordan der skal forholdes med fugle i fuglehold, der ikke længere er lovlige.

§ 11.  Skov- og Naturstyrelsen opkræver gebyr for kontrolforanstaltninger i medfør af bekendtgørelsen, herunder udgifter i forbindelse med blodprøver og mærkning som nævnt i § 4 og § 7.

Stk. 2.  Gebyret udgør 340 kr.

§ 12.  Skov- og Naturstyrelsen påser overholdelse af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der fastsat i tilladelser og dispensationer overholdes.

§ 13.  Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 6

Overgangsbestemmelser

§ 14.  Skov- og Naturstyrelsen meddeler tilladelser efter reglerne i § 4, stk. 3-6, til hold af rovfugle eller ugler, der pr. 1. april 1994 er lovlige i henhold til hidtidige regler, såfremt ansøgning herom indgives til styrelsen inden den 1. juni 1994.

Stk. 2.  Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er lovligt erhvervet eller opdrættet i fangenskab.

Stk. 3.  Hvis ansøgning ikke indgives inden den 1. juni 1994, er fugleholdet ikke lovligt fra denne dato. Skov- og Naturstyrelsens afgørelse modtages af ansøgeren.

..........

§ 16.  Udgifterne ved den første mærkning og første blodprøve, som foretages af rovfugle og ugler, der holdes i fangenskab pr. 1. april 1994, jf. §14, afholdes af staten.

 

Kapitel 7

Straf og ikrafttræden

§ 17.  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1)  overtræder § 3, § 4, stk. 1, .....

2)  uden at have indgivet ansøgning om eller opnået tilladelse til bibeholdelse af eksisterende hold af rovfugle og ugler, jf. § 14, stk. 3, ikke afvikler fugleholdet, eller .....

Stk. 2.  Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)  voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1, og lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2, eller fremkaldt fare derfor, eller

2)  opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 18.   Skov- og Naturstyrelsen bestemmer, hvorledes der skal forholdes med fugle, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsen.

§ 19.   Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 1994.

   

 

Bilag 1

 

 

Hvepsevåge

Dværgfalk

Lærkefalk

Jagtfalk

Vandrefalk

Tårnfalk

Musvåge

Fjeldvåge

Stor Skrigeørn

Lille Skrigeørn

Slangeørn

 

 

Aftenfalk

Sort Glente

Rød Glente

Havørn

Kongeørn

Fiskeørn

Slørugle

Stor Hornugle

Spurveugle

Sneugle

Høgeugle

 

 

Rørhøg

Blå Kærhøg

Steppehøg

Hedehøg

Duehøg

Spurvehøg

Kirkeugle

Natugle

Skovhornugle

Mosehornugle

Perleugle